Obwieszcenie nr 1 Konsula RP w Madrycie w sprawie wyborow prezydenta RP

OBWIESZCZENIE Nr 1

KONSULA RP W MADRYCIE

 Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 R.

 

W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Informuję, że Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 190 i 1072) postanowił zarządzić wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jako termin wyborów wyznaczył niedzielę 10 maja 2015 roku.

Głosowanie możliwe będzie w godzinach 7.00 – 21.00 czasu lokalnego.

W przypadku konieczności przeprowadzenia II tury wyborów głosowanie będzie miało miejsce w dniu 24 maja w godzinach jw.         

Obwody głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz siedziby i liczba obwodowych komisji wyborczych zostały określone wRozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą. (Dz. U. z 2 kwietnia 2015 r., poz.471).

Wykaz tych obwodów jest dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 

 

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA W HISZPANII, ICH NUMERÓW ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Obwód nr 56

 

Madryt, Ambasada RP

Avenida Miraflores, 50

28035 Madryt

(Komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

 

 

Obwód nr 57

 

Madryt, Wydział Konsularny Ambasady RP

C/Goya 15, 4°

28001 Madryt

(Komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne)

 

 

 

Obwód  58

 

Madryt, Instytut Polski

C/Felipe IV, 12 bajo A

28014 Madryt

(siedziba dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

Obwód 59

 

Pampeluna, Konsulat Honorowy RP, 

Avenida Pío XII nº1, 5ª Planta

31002 Pampeluna

 

Obwód 60

 

Walencja, Konsulat Honorowy RP,

Avenida de las Cortes Valencianas nº26 esc. Der., planta 2ª, oficina 7

46015 Walencja

 

Obwód 61

 

Malaga, Konsulat Honorowy RP

C/ Cortina del Muelle nº5, 4º Derecha,

29015 Malaga

 

Obwód 62

 

Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie

Centro Comercial San Eugenio 46A,

Playa de Las Americas

38678 Adeje

 

Obwód 63

 

Las Palmas de Gran Canaria, Konsulat Honorowy RP,

C/Triana, 104-5°D,

35002 Las Palmas de Gran Canaria

 

Obwód 64

 

Barcelona, Konsulat Generalny RP

Av. Diagonal 593-595,

08014 Barcelona

 

 

WARUNKI UDZIAŁU OBYWATELI POLSKICH W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2)      nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3)      nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)      nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

5)      został wpisany do spisu wyborców prowadzonego przez konsula właściwego dla obwodu głosowanie utworzonego za granicą albo w dniu głosowania przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy (dotyczy osób zamieszkałych na stale w Polsce, które w dniu głosowania przebywają za granicą) lub przez właściwego konsula (dotyczy osób, które na stałe zamieszkują za granicą, ale w innym kraju niż kraj, w którym będą przebywać w dniu głosowania i zostały zarejestrowane w spisie wyborców w kraju zamieszkania);

6)      posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty (w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego); dokument należy okazać w dniu głosowania;

 1. OSOBISTE GŁOSOWANIE W OBWODZIE GŁOSOWANIA NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA W SPRAWIE WPISANIA DO SPISU WYBORCÓW.

Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą sporządza właściwy terytorialnie Konsul (wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu).

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia osobistego udziału w głosowaniu może zarejestrować się w spisie wyborców za pośrednictwem aplikacji eWybory przeznaczonej do elektronicznej rejestracji wyborców, która znajduje się na stronie https://ewybory.msz.gov.pl

Ta forma rejestracji jest najpraktyczniejszym sposobem zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

UWAGA:

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców sporządzanego przez konsula, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Wyborca może również zgłosić właściwemu konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędnym jest podanie wszystkich poniższych danych:

 

 • Nazwisko:
 • Imię (imiona):
 • Imię ojca:
 • Data urodzenia:
 • Numer ewidencyjny PESEL:
 • Miejsce pobytu za granicą:
 • miejscowość:
 • ulica, nr domu, nr mieszkania:
 • kod pocztowy:
 • Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (miejsce zameldowania):
 • miejscowość/gmina:
 • ulica, nr domu, nr mieszkania
 • kod pocztowy:
 • Numer paszportu lub numer dowodu osobistego
 • data wydania:
 • miejsce wydania:
 • data upływu ważności:

Deklaracja sposobu głosowania***:

 1. a) osobiście, w Obwodowej Komisji Wyborczej w ………………………………….
 2. b) korespondencyjnie, w Obwodowej Komisji Wyborczej w: …………………………

 

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3

dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r. W przypadku realizowania drugiej tury termin upływa 22 maja.

 1. GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania (art. 35 § 3 k.w.).

 1. Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.


 1. Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
  Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 maja 2015 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

 

III. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym może zarejestrować się w spisie wyborców za pośrednictwem aplikacji eWybory przeznaczonej do elektronicznej rejestracji wyborców, która znajduje się na stronie

https://ewybory.msz.gov.pl

W przypadku korzystania przez wyborcę z elektronicznego systemu rejestracji do spisu wyborców zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego odbywa się podczas wypełniania formularza rejestracji. W tym wypadku wyborca zostanie automatycznie dopisany do spisu wyborców komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego.

 

Ta forma rejestracji jest najpraktyczniejszym sposobem zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

UWAGA:

Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Konsul prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie powinien złożyć konsulowi, któremu zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Ponadto wyborca może również dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego (art. 63 k.w.). Zgłoszenie można dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przy dokonywaniu zgłoszenia niezbędnym jest podaniewszystkich poniższych danych:

 

 • Nazwisko:
 • Imię (imiona):
 • Imię ojca:
 • Data urodzenia:
 • Numer ewidencyjny PESEL:
 • Miejsce pobytu za granicą:
 • miejscowość:
 • ulica, nr domu, nr mieszkania:
 • kod pocztowy:
 • Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce (miejsce zameldowania):
 • miejscowość/gmina:
 • ulica, nr domu, nr mieszkania
 • kod pocztowy:
 • Numer paszportu lub numer dowodu osobistego
 • data wydania:
 • miejsce wydania:
 • data upływu ważności:

Deklaracja sposobu głosowania:

 1. a) osobiście, w Obwodowej Komisji Wyborczej w ………………………………….
 2. b) korespondencyjnie, w Obwodowej Komisji Wyborczej w: …………………………

 

Zgłoszenie musi być wykonane najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów tj do dnia 26 kwietnia 2015 r. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 27 kwietnia 2015 r.

 

(-) Krzysztof Czaplicki

Konsul RP w Madrycie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*